DUYURULAR

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından VEDEK Değerlendirme Takımlarında görev alacak değerlendiriciler için 06-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında “Değerlendirici Eğitimi” yapılacaktır. Değerlendirici olmak isteyen adayların özellikle değerlendirme konusunu içeren özgeçmişlerini 17 Haziran 2019 tarihine kadar vedek@vedek.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir. Bölümlere ilişkin bir sınırlandırma olacağından yapılacak değerlendirme sonrası seçilen adaylardan eğitim ücreti olarak 250 TL talep edilecektir. Daha sonra Değerlendirici adayları Eğitime davet edileceklerdir.  Yapılacak eğitim sonrası kendilerine “VEDEK Değerlendirici Sertifikası” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu

VEDEK Yön.Kur. Başkanı


 

 VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI

VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE

AKREDİTASYON DERNEĞİ

(VEDEK)

06-097-146

Sayın Üyemiz,                               

            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin olağan genel kurulu 27.04.2018 tarihinde yapılmış olup, genel kurul sonucunda,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Prof.Dr. Engin KENNERMAN

Prof.Dr. Hasan EREN

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Prof.Dr. Ahmet GÜNER

Prof. Dr. Osman KUTSAL

Doç.Dr. Gülsün PAZVANT

      Seçilmişlerdir.

      Yönetim Kurulunun yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

      Yönetim Kurulu Başkanı                    :Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  :Prof.Dr. Halil GÜNEŞ

Sayman                                               :Prof.Dr. Engin KENNERMAN

      Genel Sekreter                                    :Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY

      Serbest Üye                                         :Prof.Dr. Hasan EREN

 

            Genel kurulda gerçek kişi (bireysel) üyelerden üyelerden 60 TL giriş ödentisi, 50 TL yıllık üye aidatı alınması; kurumsal ve tüzel kişi üyelerden 600 TL giriş ödentisi ve 2018 yılında 500 TL, 01.01.2019 tarihinden itibaren 1.000 TL yıllık üye aidatı alınması kararlaştırılmıştır.

            Genel kurulda ayrıca Dernek tüzüğünün 15/m maddesine göre ulusal ve uluslar arası iş birliği yapılması, uluslar arası eğitim kurumlarının akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

            Saygılarımızla.

 

                                                                                                     

                                                                                                     Dernek Yönetim Kurulu


 

 VEDEK DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİMİ DUYURUSU

 
            VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme Takımlarında görev yapmak üzere 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da “Gıda Hijyeni ve Teknolojisi” alanında Değerlendirici Eğitimi yapılacaktır.

            Katılım ücreti 150.-TL.dır.

            İlgilenenlerin 01 Haziran 2018 tarihine kadar başvurması gerekmektedir.

            Sevgi ve Saygılarımla.

                                                                                                         Prof.Dr. Rıfkı HAZIROĞLU

VEDEK Yönetim Kurulu Başkanı


NOT: Kontenjan sınırlı olup katılımınız için vedek@vedek.org.tr adresine eğitim ve akademik bilgilerinizi belirten CV ve banka ödenti makbuzu ile başvurmanız rica olunur.


Banka Hesap Numarası Bilgileri :

Hesap İsmi : Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi

Banka Hesap No: T.İşbankası Dışkapı Şubesi 4206-1186470

IBAN  : TR19 0006 4000 0014 2061 1864 70

 

NOT: Ödeme yaparken alıcı kısmına hesap isminin açık olarak yazılması gerekmekte olup, VEDEK yazılması halinde alıcı ismi uyuşmadığından bankadan transfer gerçekleşmemektedir.


 

  

 
VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (VEDEK)
07.07.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇ DUYURUSU
 
                                              
 
Sayın Üyemiz,                               
            Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Ve Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği (VEDEK)’nin 07.07.2017 tarihinde olağanüstü genel kurulu yapılmış olup, olağanüstü genel kurulda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında

değerlendirme ziyaretini başarıyla

tamamlayan Adnan Menderes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Veteriner Hekimliği

Eğitim Kurumları ve Programları

Akreditasyon Komitesi’nin (VAK)

30 Aralık 2016 tarihli toplantısında

alınan kararla, 7 yıl süreyle Ulusal

Akredite Fakülte olmuştur.

 


 

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

MADDE 1. Derneğin Adı ve Merkezi

 

Derneğin adı “ Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” dir. Derneğin kısa adı “VEDEK” tir ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

 

 

MADDE 2. Derneğin Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanları

 

Derneğin amacı, çalışma konuları ve faaliyet alanları, Yükseköğretim Kurulu’nun, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun 7 ve 65’inci maddelerine dayanarak hazırladıkları ve 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme” Yönetmeliği maddeleri kapsamında aşağıda sıralanmıştır:   

 

a.      VEDEK’in temel hedefi, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş belirli standartlar çerçevesinde;

i) veteriner hekimliği akademik eğitim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerini; değerlendirme, akredite etme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak;

ii) Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve böylece,

iii) güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip, ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesidir.

b.      VEDEK, temel hedefini gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışma konularında faaliyetlerde bulunur:

i) kurumların başvurusu üzerine, veteriner hekimliği akademik kurumları ve eğitim programlarını, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun belirlediği/belirleyeceği süreç, usul ve esaslar ön planda tutularak; değerlendirmek ve akredite etmek;

ii) akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek;

iii) Kurum yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitimini gerçekleştirmek;

iv) veteriner hekimliği eğitim kurumlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini izleyerek program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak;

v) amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki eğitim çalışmalarına destek vermek;

vi) eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak;

vii) uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak;

viii) ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak;

ix) faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak;

x) amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap vb. yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak;

xi) amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;

xii) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

xiii) amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak;

xiv) faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

xv) amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak;

xvi) amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;

xvii) amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

MADDE 3. Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul İşlemleri

 

a)     Fiil ehliyetine sahip veya mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek kişiler,

i) VEDEK, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nde en az iki yıl görev yapmış olmak veya

ii) veteriner hekimliği eğitim kurum ve programlarının değerlendiriciliğini yapan VEDEK ve benzeri ulusal ya da uluslar arası kuruluşlarda en az iki kez değerlendirme takımında yer almış olmak veya

iii) en az iki yıl Veteriner Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği yapmış olmak veya

iv) donanımları ile Dernek amaç ve çalışma konularına önemli katkı sağlayacağı düşünülmek kaydıyla;

b)     amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle VEDEK’in amaçlarını destekleyecek olan kamu ve özel hukuk tüzel kişiler; Yönetim Kurulu kararı ile VEDEK üyesi olabilirler.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

MADDE 4. Üyeliğin Dondurulması

 

VEDEK üyeleri arasından üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, veteriner hekimlikle ilgili programları yürüten fakültelerde ise Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken VEDEK’e üye olanların, bu görevleri süresince olası çıkar çatışması ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, kendi kurumuyla ilgili akreditasyon işlemleri sırasında hiçbir işlem içersinde yer alamaz ve karar mekanizmalarına katılamaz.

 

MADDE 5. Üyelikten Çıkma

 

Her üye istifa etmek suretiyle dilediği anda VEDEK üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığında çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

 

MADDE 6. Üyelikten Çıkarılma

 

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. VEDEK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır:

a)     VEDEK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b)     Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c)      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d)     VEDEK organlarınca verilen kararlara uymamak,

e)     Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye/üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

MADDE 7. Dernek Organları

 

VEDEK’in organları aşağıda sıralanmıştır:

 

a)     Genel Kurul,

b)     Yönetim Kurulu,

c)      Denetim Kurulu,

 

 

Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile VEDEK faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yeni kurullar oluşturulabilir.

 

MADDE 8. Genel Kurul

 

Genel Kurul, VEDEK’in en yetkili karar organı olup, VEDEK’e kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul,  iki yılda bir Nisan ayı içersinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Mart Ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

 

MADDE 9. Genel Kurula Çağrı

 

a)     Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanıyla veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b)     Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ve ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c)      Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve VEDEK’in feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; yetersayının (çoğunluğun) sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yetersayı (çoğunluk) aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

MADDE 10. Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 

a)      Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

b)     Toplantı yetersayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yetersayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanakla düzenlenir.

c)      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

d)     Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul’un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir. Ayrıca, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini yazılı olarak istedikleri konular gündeme madde olarak eklenebilir.

e)     Genel Kurul’da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

f)       Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

g)     Genel Kurul kararları salt çoğunlukla alınır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 11.  Olağanüstü Genel Kurul

 

a)     Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya VEDEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurul,  Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır.

b)     VEDEK üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu’nun Genel Kurulu otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c)      Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır; toplantı sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

MADDE 12. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a)     Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak;

b)     Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak;

c)      Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek;

d)     Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; yönetim Kurulu’nu aklamak;

e)     Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek;

f)       Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini, görüşüp karara bağlamak;

g)     Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak;

h)     VEDEK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

i)       VEDEK’in uluslararası çalışmalar yapması, ulusal veya uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

j)       Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek;

k)      Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile VEDEK hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek;

l)       VEDEK’in feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek;

m)   Yönetim Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek;

n)     Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 

 

MADDE 13. Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak, Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek Bütçesinden karşılanır.

 

MADDE 14. Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

 

a)     Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçerek göreve başlar.

b)     Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir.

c)      Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az üçünün bulunmasıyla açılır ve sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.

d)     Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

e)     Yönetim Kurulu video-konferans ya da tele –konferans yoluyla da toplanabilir.

 

MADDE 15. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 

a)     Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak;

b)     Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak;

c)      VEDEK’i başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek;

d)     Çalışma dönemi, çalışma programı ile, bütçe, gelir gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul’un onayına sunmak ve uygulamak;

e)     Üyeliğe kabulün yanı sıra üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek;

f)       Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak;

g)     Her faaliyet yılı sonunda, çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak;

h)     Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi’nin (VAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin hususları da içeren VEDEK Çalışma Yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri VAK’ın görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel Kurul onayına sunmak

i)       VEDEK yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde VAK’ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlamak, değiştirmek ve iptal etmek;

j)       Gerekli gördüğünde, VEDEK faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla VEDEK organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul onayına sunmak;

k)      Gerekli gördüğünde, VEDEK faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak;

l)       VEDEK’in yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek;

m)   VEDEK amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul’un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek;

n)     Gerekli görüldüğünde VEDEK tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak;

o)     VEDEK organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak;

p)     Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ve Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

 

MADDE 16. Denetim Kurulu

 

a)     Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

b)     Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

c)      Asıl üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağrılır.

d)     Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir.

e)     Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

f)       Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

i) VEDEK’in tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu’na iletmek;

ii) Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak;

iii) Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul’a sunmak. 

 

MADDE 17. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi

 

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi, veteriner hekimliği eğitim kurumları ve eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak “VAK” kullanılır. VAK’ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak VEDEK Çalışma Yönetmeliğiyle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişikliklerde de benzer yöntem izlenir. Bu komitenin üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir.

 

MADDE 18. Derneğin Gelir Kaynakları

 

VEDEK’in gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır :

a)     özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve üye aidatları,

b)     bağışlar (VEDEK amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar);

c)      mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri;

d)     taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri;

e)     kurs, seminer, konferans, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerden ve diğer VEDEK faaliyetlerinden elde edilecek gelirler;

f)       VEDEK’in amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerinden elde edilen kazançlar;

g)     ilgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

 

VEDEK’e gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler Dernekler Kanunu’nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb.,  konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da bir kaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve üye aidat miktarlarını belirlemeye genel kurul yetkilidir.

 

MADDE 19. Derneğin İç Denetimi

 

VEDEK’te Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

 

 

 

 

MADDE 20. Derneğin Borçlanma Usulleri

 

VEDEK, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, VEDEK’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve VEDEK’i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

 

MADDE 21. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

VEDEK Genel Kurulu her zaman VEDEK’in feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adının başında “Tasfiye Halinde Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak VEDEK’in para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu, ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da devredilecek yer belirlenmemişse merkezi Ankara’da bulunan ve VEDEK’in amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. 

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin, defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 22. Hüküm Eksikliği

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

MADDE 23. Tüzük değişikliği

 

a)     Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği önerileri, Yönetim Kurulu kararıyla ya da Genel Kurula katılan üyelerin onda birinin yazılı müracatı üzerine gündeme alınmasıyla yapılır.

b)      Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için, tüzük değişikliklerinde Genel Kurul toplanmasına katılımda aranan yetersayı (çoğunluk) koşulunun sağlanmış olması gerekir.

c)      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

GEÇİCİ MADDE 1. Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat

 

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve Tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 60 TL, yıllık üye aidatı da 50 TL’ dir. 

 

GEÇİCİ MADDE 2. Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

 

İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernek ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda sıralanmıştır:

 

Adı ve Soyadı                                   Görev Unvanı

Rıfkı HAZIROĞLU                               Prof.Dr.(Başkan)

Sema TEMİZER OZAN                        Prof.Dr.(Başkan Yardımcısı)

Halil GÜNEŞ                                       Prof.Dr.(Sekreter)

Mehmet Mustafa OĞAN                   Prof.Dr.(Üye)

Hüdaverdi ERER                                 Prof.Dr.(Sayman)

 

VEDEK’in Kurucu Üyeleri :

 

Adı ve Soyadı                                   Görev Unvanı

Rıfkı HAZIROĞLU                               Prof.Dr.

Sema TEMİZER OZAN                        Prof.Dr.

Halil GÜNEŞ                                       Prof.Dr.

Mehmet Mustafa OĞAN                   Prof.Dr.

 

VEDEK’in Kurucu Üyeleri (Bir önceki sayfadan devam) :

 

Adı ve Soyadı                                  Görev Unvanı

Hüdaverdi ERER                                Prof.Dr.

Mustafa Serdar DEĞER                     Prof.Dr.          

Şahin ASLAN                                      Prof.Dr.

Ahmet Gökhan ÖNOL                        Prof.Dr.

Ertuğrul ELMA                                   Prof.Dr.

Hikmet ALTUNAY                              Prof.Dr.          

Cengiz YALÇIN                                   Prof.Dr.

Suat ERDOĞAN                                  Prof.Dr.

Nafiz YURTAYDIN                              Prof.Dr.

Tayfun BEKYÜREK                             Prof.Dr.

Şinasi UMUR                                     Prof.Dr.

Oğuz SARIMEHMETOĞLU                 Prof.Dr.

Mustafa ATASEVER                            Prof.Dr.

Metin BAYRAKTAR                             Prof.Dr.

 

 

Bu tüzük 23 madde ve iki geçici maddeden oluşmaktadır.